e-Satış Okulu

Program satış ve pazarlama odaklı iletişim alanında yetkinlik sağlamaya yöneliktir. Program özellikle sektörde çalışanların satışta, pazarlamada, marka değeri, imaj ve itibar yaratmada ne gibi fırsat ve tehditlerle karşılaşacağına ve bunları ne şekilde değerlendireceğine yöneliktir.

Ders Süresi (Saat) Öğretim Üyesi
Stratejik Marka Yönetimi 6 Doç. Dr. Filiz Otay DEMİR
Liderlik ve Grup İletişimi 6 Yrd. Doç. Dr. Hayriyem Zeynep ALTAN
Bedenin ve Mekânın Dilini Okumak 6 Yrd. Doç. Dr. Hayriyem Zeynep ALTAN
Pazarlama İletişimi 6 Yrd. Doç. Dr. Özge UĞURLU
Satış ve Pazarlama 6  
İmaj ve İtibar Yönetimi 6 Yrd. Doç. Dr. Özge UĞURLU
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Güncel Yaklaşımlar 6 Yrd. Doç. Dr. Öykü GÜL
İş Yaşamında Kültürel Farklılıklar 6 Öğr. Gör. Aygül ERNEK ALAN
Kurum içi halkla ilişkiler; örgütlerde çalışanlarla iletişim uygulamaları 6 Öğr.Grv.Elif SUNGUR
Kurumsal İletişim Uygulamaları 6 Öğr.Grv.Elif SUNGUR

 

Dersler
Stratejik Marka Yönetimi
Bu seminer, markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilebilecek stratejiler üzerine yoğunlaşır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığıyla ilgili kimlik ve imaj bilgilerine de yer verir. Seminer kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da yer verilecektir. Böylece, katılımcılar, marka iletişimi stratejileri ve yönetimini daha kapsamlı bir  biçimde değerlendirebilecek, uygulamaları eleştirebilecek ve yeni öneriler geliştirebilecektir.
Liderlik ve Grup İletişimi
6 saatlik bir programı kapsayan bu eğitim seminerinin amacı, yönetim mekanizmaları içinde görev yapan ya da yönetici konumunda olan çalışanın liderlik becerilerinin farkında olmasını sağlamak, bu becerilerin işin gereklerine göre yeniden tanımlanmasına yardımcı olmaktır ve nihayetinde bu becerileri geliştirmektir. Liderlik, iş hayatının merkezinde yer almakla birlikte modern ve post-modern kültür hayatının ihtiyaçlarına göre değişen yönetsel bir roldür. Bu rolün hem yönetici hem de yönetilenler hanesinde doyum veren bir ilişki ve etkinlik boyutunu yaratabilmesi, sağlıklı bir grup iletişimini zorunlu kılar. Hangi sektörde olursa olsun, bir yönetici; sorumluluk alanını yalnızca görev bilinciyle sınırlandırmamalıdır. Bu bağlamda bu seminer, programa katılanlara gücün kullanımıyla ilgili yeni bakış açıları önererek, her bireyin kendi liderlik anlayışını oluşturmasını hedefler.
Bedenin ve Mekânın Dilini Okumak
6 saatlik bir programı kapsayan bu eğitim semineri, iş hayatının yüksek temposu içinde sıkışan insan ilişkileri boyutuna odaklanır. Amaç, kişilerarası iletişimin gözden kaçan sözsüz bölümünün başka bir anlatımla beden dilinin gönderdiği iletilerin fark edilebilmesini ve anlamların doğru biçimde deşifre edilebilmesini sağlamaktır. Ayrıca, seminer; beden dilinin okunmasının ötesinde, kişinin kendi beden bilincini yeniden kazanmasını ve kendini ifade ederken söylemini bedeniyle de destekleyebilmesini hedefler. Bu bağlamda beden dilini okumak, diğer kişinin farkında olmadan ilettiği iletileri de algılayabilmektir. Hepsinden önemlisi yönetici konumunda bulunan kişinin yönettiği grubu nesnel biçimde gözlemleyebilmesini de olanaklı hale getirir. Bir başka önemli nokta da, değişen ihtiyaçlara göre oluşturmak istediğimiz imajın ancak kendi bedenimizin dilini öğrenmekle etkin duruma geçeceğidir. Her insan yukarıda sıralanan becerileri hayata geçirirken zaman ve mekan bilinciyle hareket eder. Bu bağlamda mekanların da insanlar gibi konuştuğunu bilmek önemlidir. Bütün iletişimlerimize bir mekan duygusu eşlik eder. Bu program, katılanlarına gündelik hayatın ürettiği fiziksel ve psikolojik gürültünün olumsuz etkilerini azaltabileceği stratejiler sunmaktadır. 
Pazarlama İletişimi
Pazarlama stratejilerinin yürütülmesinde yer alan tutundurma politikaları, bunların planlanmasında kullanılan araçlar, reklam, halkla ilişkiler ve ürün stratejilerinin değerlendirileceği kapsamlı bir iletişim ve pazarlama dersidir. Küreselleşme bağlamında reklamcılık ve pazarlamadaki yeni eğilim ve stratejilerin de mercek altına alınacağı ders kapsamında, pazarda yer edinmek adına firmaların kullandığı yeni yöntemler değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra tüketici davranışlarının temelinde yatan unsurların irdelenmesiyle birlikte, tüketicinin satın alma davranışında bulunurken neleri dikkate aldığının, nelerden etkilendiğinin incelenmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır.
İmaj ve İtibar Yönetimi
Son yıllarda pazarlama literatürünün önemli kavramlarından biri haline gelen kurumsal itibar, kurumların başarısı ve sürekliliği bağlamındaki önemi, etkileri ve değişkenleri açısından değerlendirilmektedir. Ders kapsamında, kurumun itibarını ne şekilde yönetmesi gerektiği ve markalaşma sürecinin altı çizilerek kurumsal itibarı sağlayan faktörler, değişkenler ve bu değişkenlerin kurum itibarını nasıl etkilediği, itibarın faydaları, sosyal paydaşların itibardan beklentileri, itibar sermayesi, çalışan ve itibar ilişkisi konuları teori ve örnek vakalar eşliğinde incelenmektedir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Güncel Yaklaşımlar
Organizasyonların ‘Topluma karşı sorumlu olma’ farkındalığının artması ile yaşamımıza giren Kurumsal Sosyal Sorumluluk olgusunu çok yönlü olarak irdelemeyi amaçlayan bu eğitimde kavram, geçmişten günümüze KSS’yi etkileyen sosyo-ekonomik faktörler, Türkiye ve dünyada ele alınış biçimleri, küresel yaklaşımlar ve yeni eğilimler çerçevesinde ele alınacaktır. Örnek olaylar yardımıyla uygulama boyutuna da değinilecek eğitimde bazı konu başlıkları şöyledir:  Kurumsal Sosyal Sorumluluk olgusunun kavramsal yolculuğu;  KSS’nin tarihsel aşamaları ve kültürel olgularla etkileşimi;  Kurumsal sosyal sorumluluğun aktörleri (sivil toplum- özel sektör-devlet);  KSS ve paydaş anlayışı; KSS ve kurum kültürü ilişkisi; KSS ve kurumsal iletişim; KSS ve kurumsal itibar.
İş Yaşamında Kültürel Farklılıklar
Farklı kültür gruplarından gelen insanların ortak kesişim alanlarından biri de iş yaşamıdır. Etkili iletişim kurabilmek, işlerin etkin bir şekilde yapılıp sonuçlanması için önemli bir gerekliliktir.  Kültürel farklılıkların en açık şekilde görülebildiği alan olan iletişimdeki davranışların da ortaya konabilmesi üzerine pek çok araştırma yapılmaktadır. Kültür ve iletişim kavramları incelenerek, kültürel farklılıklardan kaynaklanan iletişim sorunları üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda, kuramsal dayanaklar, farklılaşma ve iletişim, iletişimin yeterliliği temel başlıkları, örnek olay analizleri ile ele alınacaktır. İş yaşamı içerisinde aynı kültüre mensup olunsa dahi iletişim hatalarıyla karşılaşılmakta ve işletmeler açısından olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumların ortadan kaldırılması pozitif sinerji yaratacak ve işleyişe katkı sağlayacaktır.

Alt başlıklar ve içerik,

  • Kültür kavramı
  • İletişim dengesi
  • Kültürel Boyutlar
  • İşletmelerde kültürel farklılıklardan kaynaklanan olumsuzlar
  • Bu olumsuzlukları olumla hale getirmek için yapılabilecekler
  • Empati
  • Beden dili
Kurum içi halkla ilişkiler; örgütlerde çalışanlarla iletişim uygulamaları
Başarılı kurum içi iletişim stratejilerinin katkısıyla oluşan etkin örgütsel iletişim ortamının iş hedeflerinin benimsenmesini sağladığı,  iş tatminini, üretkenliği, işe yönelik motivasyonu, uyum, birlik, aidiyet ve güveni artırdığı, kurum kültürünün paylaşılmasını kolaylaştırdığı, kriz dönemlerinin daha kolay atlatılmasını sağladığı araştırmalarda gösterilmektedir.

Bu program, kurumlarda insan kaynakları ve kurumsal iletişim departmanlarının yetki ve sorumluluğunda yürüyen iç iletişim çalışmalarına halkla ilişkiler disiplini çerçevesinden bakarak, erken dönemde duyuru panoları, yazışma ve raporlamalar, işletme içi yayınlar, tören ve kutlamalar; yakın dönemde katılım sistemleri, çalışan kulüpleri, kurumsal blog uygulamaları, gönüllülük sistemleri, tematik kampanyalar gibi yeni uygulamalarla zenginleşmeye devam eden kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarının önemini yöneticilere fark ettirmeyi ve iyi uygulama örnekleri üzerinden konuyu tartışmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal İletişim Uygulamaları
Bu derste öğrenciler; yönetim sürecinin bir fonksiyonu olarak kurumsal amaçlara ulaşmak ve itibarı sağlamak üzere; kurumun paydaşlarla ilişkilerini düzenlemek, olumlu bir algı yaratmak için yürütülen kurumsal iletişim çalışmalarının kavramsal temelini öğrenecek, kurumda çalışanlar, müşteriler, kamu, basın ve diğer tüm paydaşlarla ilişki ve dış dünya ile kurum arasında sağlıklı iletişimi sağlayacak yöntemleri uygulama örnekleri üzerinden tartışacaklardır.

Etkinlik Takvim

«  
  »
P S Ç P C C P
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Haber Listesi

Bizden haberdar olun!

Sorularınız İçin

Haftaiçi 08:00 - 18:00 saatleri arasında sorularınızı sorabilirsiniz.

 tıklayın.

Sosyal Ağlar


 

 

 

 

İletişim

Marmara Eğitim Köyü
Büyükbakkalköy  İstanbul

Telefon: +90 216 626 10 50
Dahili: 2027